Poradenství a konzultace


Nezávislé poradenství a konzultace aktuálního stavu nosných konstrukcí, řešení havarijních stavů.

Našimi partnery jsou zejména:

 • investoři ve fázi zpracování definování stavebního záměru

 • architekti a projektanti ve fázi zpracování všech stupňů projektové dokumentace

 • majitelé staveb, vyžadující rychlou konzultaci statika z důvodu výskytu poruch stavebních objektů, popř. prvotní konzultaci na téma zajištění zamýšlených stavebních zásahů před objednáním provedení dalších stupňů dokumentace

Na území okresu Šumperk zajišťujeme na základě telefonického či jiného kontaktu a dle našich možností pokud možno okamžité řešení akutních havarijních stavů, ohrožujících životy či majetek.

Stavebně technický průzkum


Výstupem je ve většině případů  textová, výkresová, popř. i fotografická část, zpracovaná na základě průzkumu měření na místě a sond do konstrukcí. Dokumentace, vypracovaná za účelem získání informací, důležitých zejména pro další projektovou činnost při rekonstrukci stávajících objektu, kdy má dojít k zásahům do jeho nosných konstrukcí pak dále slouží zejména jako podklad pro následné statické posouzení.

Výstupem této části dokumentaci jsou, v závislosti na typu a provedení objektu, např.:

 • informace o nosné konstrukci – její tvar a provedení

 • provedení a materiál výztuže železobetonových konstrukcí

 • provedení a materiál ocelových a dřevěných konstrukcí

V případě nutnosti, zejména v případech aplikace nedestruktivních průzkumných metod, je průzkum prováděn ve spolupráci se specializovanými firmami.

Statické posouzení


Výstupem je textový dokument, doplněný v případě potřeby o jednoduchou výkresovou dokumentaci, fotodokumentaci či statický výpočet. Popisuje dotčený konstrukční systém posuzovaného objektu, pokud možno v návaznosti na jeho historický vývoj a změny které v doznal v souvislosti s minulými rekonstrukcemi a dalšími změnami. V každém případě  je konstrukce zdokumentována a popsána z hlediska vad a poruch, je definována jejich závažnost, jejich příčiny a popsán způsob možné nápravy.

Skutečnosti takto získané mohou být poté např.:

 • zapracovány už do prvotních stupňů projektové dokumentace, zpracovávané architektem a projektantem stavby ve fázi studie, čímž se investorovi v předstihu dostane více reálných informací o finanční a technické náročnosti jeho stavebním záměru. V dalších fázích projektování i vlastní stavby pak v zásadě platí, že statický posudek by měl být proveden v případě každého zásahu do nosné konstrukce

 • určeny pro majitele objektu v případě, že došlo ke skutečnostem, které vyžadují neodkladný zásah s cílem nápravy vzniklé situace k zabránění havárie nebo dalšího pošození  – např.  rozvoj poruch, havárie části konstrukce atd. Vady a poruchy jsou popsány, definována jejich příčina a popsán způsob možného způsobu nápravy, většinou v několika variantách, které se následně rozpracují v dalších stupních projektové dokumentace.

 • určeny pro majitele či uživatele objektu k získání informací o rezervách únosnosti jednotlivých prvků i objektu jako celku. (Toto je důležité zejména např. v případě, kdy zamýšlí realizovat změnu jeho využívání. Týká se to rovněž ověření dostatečné únosnosti střešních konstrukcí v souvislosti s normovou změnou zatížení sněhem, platnou od roku 2006)

 • určeny pro investora před zakoupením nemovitosti. V tomto případě budou důležité informace o nutných opatřeních nutných k základnímu statickému zajištění  či nástin nutných zásahů při předpokládaných stavebních záměrech

 • vyžádány pojišťovnou v případě vzniku pojistné události, související se selháním nosné konstrukce

Revize dokumentace


Služba určená investorovi či realizační firmě, spočívající v prověření stavebně konstrukční části předloženého, již zpracovaného projektu zejména z  hlediska:

 • bezpečného řešení z hlediska platných technických norem

 • hospodárnosti navrženého řešení, případně prověření jiného, objednatelem vyžadovaného řešení

 • návrh jiného řešení, v případě požadavku zajištění vypracování rozpočtu navrženého řešení

Výstupem může být, dle požadavku objednatele, vypracování nezávislého revizního posudku či kompletního projektového řešení.

Projektová činnost v oboru statika konstrukcí staveb


Rozsah konstrukční části (statiky) projektu je v jednotlivých fázích  zpracovávána v rozsahu specifikovaném ve vyhlášce 499/2006 Sb.

Našimi partnery, kterým nabízíme dlouhodobé zkušenosti v oboru statiky pozemních a průmyslových staveb jsou zejména:

 • investoři
 • generální projektanti stavebních komplexů
 • architekti
 • projektanti staveb

Projekty

 • ocelových konstrukcí
 • betonových konstrukcí
 • dřevěných konstrukcí
 • zakládání konstrukcí

Vypracujeme stavebně konstrukční část (statiku) projektu ve stupni:

 • DUR – dokumentace pro územní řízení
 • DSP  - dokumentace pro stavební řízení
 • TDW – tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • DSP – dokumentace pro provedení stavby
 • DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby
 • DBP -  dokumentace bouracích prací

Výrobní dokumentace


ZPRACOVÁVÁME REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - OCELOVÝCH, BETONOVÝCH a DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ----

V průběhu zpracování VD ocelových konstrukcí posíláme:

 • 3D MODEL - K ODSOUHLASENÍ
 • PŘEDBĚŽNÝ SUMÁRNÍ VÝPIS MATERIÁLU - PRO OBJEDNÁNÍ

Výrobní dokumentace standardně obsahuje:

 • VÝKRESY SESTAV KONSTRUKCÍ - PŘEHLEDNÝ VÝKRES
 • VÝKRESY HD - VÝKRESY HLAVNÍCH DÍLŮ S DETAILY
 • VÝKRESY JD - VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK S DETAILY
 • KLADEČSKÉ PLÁNY ROŠTŮ
 • MATERIÁLOVÁ DOKUMENTACE
  • S1_Seznam výkresů
  • MD1_Celkový výpis
  • MD2_Výpis šroubů a kotev
  • MD3_Výpis dílců
  • MD4_Strukturovaný výpis + SM
 • NC DATA
 • DXF PRO VÝPALKY PLECHŮ
 VD 005  VD 006  VD 001
 VD 004  VD 003  VD 002
 MD 001a  MD 002a  MD 003a

 

PROJEKTY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ modelujeme a VD+MD zpracováváme v 3D BIM software AUTODESK ADVANCE STEEL - to zaručuje :

 AS LOGO2
 • RYCHLOST
 • PŘESNOST
 • SPOLEHLIVOST
 • MOŽNOST VÝMĚNY DAT MEZI DALŠÍMI BIM APLIKACEMI

Po odsouhlasení 3D MODELU PROJEKTU můžeme obratem vygenerovat a zaslat ---

 • MATERIÁLOVOU DOKUMENTACI PRO OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU
 • NC DATA PRO OBRÁBĚNÍ
 • DXF SOUBORY PRO PÁLENÍ PLECHŮ

Advance Steel pracuje na platformě AutoCAD a jako část konstrukčního BIM řešení společnosti GRAITEC nabízí interoperabilitu s aplikacemi Revit a Graitec Advance Design.