Statické posouzení


Výstupem je textový dokument, doplněný v případě potřeby o jednoduchou výkresovou dokumentaci, fotodokumentaci či statický výpočet. Popisuje dotčený konstrukční systém posuzovaného objektu, pokud možno v návaznosti na jeho historický vývoj a změny které v doznal v souvislosti s minulými rekonstrukcemi a dalšími změnami. V každém případě  je konstrukce zdokumentována a popsána z hlediska vad a poruch, je definována jejich závažnost, jejich příčiny a popsán způsob možné nápravy.

Skutečnosti takto získané mohou být poté např.:

  • zapracovány už do prvotních stupňů projektové dokumentace, zpracovávané architektem a projektantem stavby ve fázi studie, čímž se investorovi v předstihu dostane více reálných informací o finanční a technické náročnosti jeho stavebním záměru. V dalších fázích projektování i vlastní stavby pak v zásadě platí, že statický posudek by měl být proveden v případě každého zásahu do nosné konstrukce

  • určeny pro majitele objektu v případě, že došlo ke skutečnostem, které vyžadují neodkladný zásah s cílem nápravy vzniklé situace k zabránění havárie nebo dalšího pošození  – např.  rozvoj poruch, havárie části konstrukce atd. Vady a poruchy jsou popsány, definována jejich příčina a popsán způsob možného způsobu nápravy, většinou v několika variantách, které se následně rozpracují v dalších stupních projektové dokumentace.

  • určeny pro majitele či uživatele objektu k získání informací o rezervách únosnosti jednotlivých prvků i objektu jako celku. (Toto je důležité zejména např. v případě, kdy zamýšlí realizovat změnu jeho využívání. Týká se to rovněž ověření dostatečné únosnosti střešních konstrukcí v souvislosti s normovou změnou zatížení sněhem, platnou od roku 2006)

  • určeny pro investora před zakoupením nemovitosti. V tomto případě budou důležité informace o nutných opatřeních nutných k základnímu statickému zajištění  či nástin nutných zásahů při předpokládaných stavebních záměrech

  • vyžádány pojišťovnou v případě vzniku pojistné události, související se selháním nosné konstrukce