Revize dokumentace


Služba určená investorovi či realizační firmě, spočívající v prověření stavebně konstrukční části předloženého, již zpracovaného projektu zejména z  hlediska:

  • bezpečného řešení z hlediska platných technických norem

  • hospodárnosti navrženého řešení, případně prověření jiného, objednatelem vyžadovaného řešení

  • návrh jiného řešení, v případě požadavku zajištění vypracování rozpočtu navrženého řešení

Výstupem může být, dle požadavku objednatele, vypracování nezávislého revizního posudku či kompletního projektového řešení.